Společnost Hamé s.r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

Vyhraj čepici od Gábiny a originál podpisy reprezentantů

Vyfoťte své dva nejoblíbenější Extra Jamy od Hamé a přidejte tuto fotografii pod soutěžní příspěvek na oficiální facebookový profil Hame nebo ji zašlete na e-mail pecemespolu@hame.cz. Každý týden (10. 3., 17. 3., 24. 3. a 31. 3.) vybere odborná porota dva vítěze, kteří obdrží biatlonovou čepici a exklusivní kolekci originál podpisů biatlonistů.

 

Pravidla soutěže ‚Vyhraj čepici od Gábiny.‘

Soutěžní pravidla

Pořadatel soutěže: Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 68604, Kunovice, IČO: 28213556, Česká republika (dále jako „Pořadatel“).

Organizátor: Peppermint Digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Praha 1 ,PSČ 170 00, IČO: 285 25 001, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928 (dále jen jako „Organizátor“)

 

1. Doba trvání soutěže

Soutěž ‚Vyhraj čepici od Gábiny‘ na FACEBOOK profilu Hamé https://www.facebook.com/hamecr (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 1. 3. 2017 00:01 – 31. 3. 2017 13:00 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 - ti let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.

3. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů

Organizátor vloží na zeď FACEBOOK stránky Hamé soutěžní post v podobě:

Vyhrajte čepici od Gábiny! Vložte do komentářů fotku svých dvou nejoblíbenějších ExtraJamů, nebo ji pošlete na pecemespolu@hame.cz. Každý týden vyhrají autoři dvou nejoriginálnějších fotek biatlonovou čepici a exkluzivní kolekci originálních podpisů českých biatlonistů. Soutěž končí v pátek 31. 3.2017 ve 13:00.

Soutěžící v době konání soutěže vloží komentář pod soutěžní post s fotografií svých dvou nejoblíbenějších ExtraJam. Fotografii lze poslat i na e-mailovou adresu: pecemespolu@hame.cz. Po dobu trvání Soutěže vyhrávají každý týden (10. 3., 17. 3., 24. 3. a 31. 3. 2017) dva autoři nejlepších fotografií. Tyto výherce vybere porota vybraná Organizátorem. Subjektivně bude hodnocena kvalita kompozice a kvalita zaslané fotografie. Každý soutěžící může vložit pouze jeden komentář, nebo poslat jednu fotografii e-mailem. Pokud žádný ze soutěžících nevloží odpověď v době konání soutěže, výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže.

4. Výhry a vyhlášení vítězů

Výherci budou vyhlášeni buď prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem, nebo na e-mail, ze kterého zaslali soutěžní fotografii, do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Výherci získávají od pořadatele soutěže biatlonovou čepici a exklusivní kolekci originálních podpisů českých biatlonistů. Dárek bude výhercům odeslán do 14 pracovních dní po vyhlášení. Adresu v podobě pravé jméno, ulice, PSČ, město a telefon jsou soutěžící povinni dodat organizátorovi soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho vyhlášení. Pokud do této doby soutěžící svou adresu nedodá nebo ji dodá nekompletní, propadá jeho výhra ve prospěch pořadatele soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

5. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Nahráním komentáře vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci projektu společnosti Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 68604, Kunovice, IČO: 28213556, Česká republika jako správci, a dále společnosti Peppermint Digital s.r.o., IČ: 285 25 001, jako zpracovateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů a fotografií ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to podobu 5 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v projektu. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě Fotografie, je jeho dílem nebo má od autora všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže. V případě další potřeby užití takového díla Pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) Soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměn anebo protiplnění.

7. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci firem na straně pořadatele ani organizátora ani jejich příbuzní.

Pořadatel si vyhrazuje právo z facebookové stránky odstranit a ze soutěže vyřadit jakékoli urážlivé příspěvky nebo příspěvky, které se neshodují s komunikační politikou a etickým kodexem pořadatele.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v soutěžním postu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet FACEBOOK).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Praze 20. 2. 2017